Nevarna igra društva, ki maje hemofilično skupnost v Sloveniji

Čeprav je čas počitnic, za HaemophAmicus počitka ni, saj kot informator za slovensko hemofilijo in sorodne krvne motnje skrbi, da pomembne informacije in novice pridejo med člane naše skupnosti in drugo zainteresirano strokovno ter laično javnost. In kljub številnim pozitivnim zgodbam, ki so bile od nastanka spletne strani sestavljene in predstavljene, je tokratna, žal, izjemno skrb vzbujajoča.

1-haejpg

Po skoraj dveh letih postopkov in ugotavljanj (ne)pravilnosti pri izvedbi občnih zborov, volitev in zapletov s članskim imenikom, je Upravna enota Ljubljana, dne 8.6.2021, zavrnila zahtevo Društva hemofilikov Slovenije (DHS), s sedežem in naslovom: Ljubljana, Tavčarjeva 2, za registracijo spremembe temeljnega akta (statuta) in zastopnika društva.
Oba volilna občna zbora DHS-a, tako v letu 2019, kot tudi v letu 2020, sta glede na zavrnitveno Odločbo neveljavna in sta bila izvedena neskladno z veljavnimi društvenimi Pravili (statutom). Posledično zastopnik Društva hemofilikov Slovenije še vedno ostaja g. Jože Faganel, dolgoletni predsednik društva, medtem ko g. Janez Dolinšek, ki ga je društvo predstavljalo za predsednika v zadnjih dveh letih, nikoli ni bil izvoljen zakonito oz. skladno s Pravili DHS. Tudi člani izvršnega in nadzornega odbora posledično ostajajo tisti, ki so bili izvoljeni na zadnjem zakonitem volilnem občnem zboru društva - leta 2017. Prav tako v veljavi ostaja statut (veljavna Pravila) DHS-a iz leta 2017. Poglejmo zakaj!?

Najprej se spomnimo zapletov pri občnem zboru iz leta 2019, ko društvo ni doseglo kvoruma za spremembo statuta ter je kandidate za nove člane izvršnega in nadzornega odbora ter predsednika društva, izvolilo neskladno s Pravili (statutom). Upravni organ je opozoril na nepravilnosti, DHS pa je moral pričeti z urejanjem članskega imenika. Z 2. marcem 2020 je Društvo hemofilikov Slovenije (DHS) pisno pozvalo članstvo, da se opredeli do bodočega statusa posameznika - z obnovljeno pristopno izjavo ali pa z izstopno izjavo iz društva. S tem naj bi bil članski imenik urejen in primeren za ponovno izvedbo občnega zbora, tokrat korespondenčnega, v mesecu juniju 2020. Korespondenčni občni zbor (junij, 2020) je postregel z zapletom glede objave volilnih rezultatov, ki smo jih nedopustno čakali kar 8 (osem) mesecev, kljub temu, da so bili glasovi prešteti in kronološki potek sklica pripravljen že nekaj dni po volitvah. Sama procedura občnega zbora pa je bila sestavljena iz številnih napak, in kakor boste lahko prebrali v Odločbi upravnega organa - tudi nepravilnosti, ki so do razveljavitve sprejetih točk na volilnem občnem zboru pripeljale. Od nespoštovanja veljavnih Pravil društva, neskladja z veljavnim zakonom o društvih, do onemogočanja vpisa članom v društveni članski imenik in onemogočanja kandidature za predsednika društva, člana izvršnega odbora, itd. Namerno ali nenamerno, ..., presodite lahko sami.

V nadaljevanju povzemam ugotovitve Upravnega organa, ki izhajajo iz Odločbe. Vsa druga mnenja strank v postopku, oškodovancev in pritožb na izvedbo občnih zborov društva ter odgovorov in pritožb DHS-a, boste lahko prebrali v dokumentu - Odločbi, kar je informacija javnega značaja:
 • Društvo sklepčnosti za občni zbor 13.9.2019 ni pravilno ugotavljalo, saj na seji ni bilo prisotnih več kot polovica članov društva. Občni zbor je bil nesklepčen.
 • Na dan sklica izrednega občnega zbora (27.8.2019), evidenca članstva društva ni bila urejena do te mere, da bi društvo dejansko imelo podatek, koliko je vseh članov društva.
 • Vodilo za ureditev evidence članstva bi morale biti določbe veljavnega temeljnega akta (statuta) in ne GDPR (izjava o varstvu osebnih podatkov).
 • Sklic izrednega občnega zbora ni bil izveden v skladu s 3. odstavkom 20. člena temeljnega akta društva. Izredni občni zbor ni bil sklepčen. Poslovnik o zagotavljanju in ugotavljanju sklepčnosti (na katerega se sklicuje DHS) občnega zbora pa ni podlaga za ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora.DHS_2020_1jpg


Po izvedenem korespondenčnem občnem zboru 2020 pa je Upravni organ ugotovil sledeče:
 • Nepravilno in v nasprotju z ZDru-1 (Zakon o društvih) je navajanje DHS-a, da člane društva z izidom volitev občnega zbora ni obvestilo - uresničevanje načela javnosti delovanja društva. Z rezultati volitev organov društva, ki veljajo z dnem izvolitve, se najprej seznanijo člani društva.
 • Društvo ni predložilo zapisnika občnega zbora.
 • Občni zbor društva (korespondenčni, 2020) ni bil pravilno sklican in izveden. Članom društva je bilo večkrat kršeno načelo javnosti, v katero je zajeta pravica članov do popolne obveščenosti.
 • Upravni organ je ugotovil, da je (Renato B.) član društva, saj ga je društvo v preteklosti prepoznalo za člana društva; za člana društva se je prepoznal tudi sam. Kršeno mu je bilo načelo enakopravnosti članstva (po 3. odstavku drugega člena ZDru-1).
 • Če se člani društva na dopis z dne 2.3. (obnovitvena ali izstopna izjava) niso odzvali in društvu niso predložili nobenega od ponujenih obrazcev (pristopne ali izstopne izjave), so le ti še vedno člani društva. Društvo bi jih moralo povabitti na korespondenčno sejo občnega zbora, posledično še vedno ni znano dejansko število vseh članov društva.
 • Po določbah ZDru-1 je Upravni organ dolžan upoštevati načelo javnosti, v katero je zajeta pravica članov do popolne in pravočasne obveščenosti, načelo enakopravnosti članstva ter pravica vseh članov do sodelovanja pri upravljanju društva.
 • Upravni organ pri ponovnem ugotavljanju članstva Renata B. in ob upoštevanju vseh njegovih navedb in navedb društva znova ugotavlja, da zatrjevanje društva, da Renato B. ni član društva, ni utemeljeno.
 • Društvu do leta 2019 dejansko ni bilo znano, kdo je član društva oz. koliko članov dejansko šteje društvo, zato bi Renatu B. na podlagi "lastnega vodila kdo bi lahko bil član društva - potencialni član" in ob upoštevanju načela enakopravnosti delovanja članstva oz. "potencialnega članstva" v društvu, najmanj v letu 2019 (aprilu) moralo poslati dopis in mu na enak način kot ostalim potencialnim članom omogočiti, da po sprejetju GDPR-ja podpiše ustrezno obnovitveno pristopno izjavo. Tak dopis bi društvo moralo Renatu B. poslati tudi marca 2020.
 • Namen podpisa obnovitvenih pristopnih izjav je društvu služil le za ureditev evidence članstva v društvu in ne za sprejem osebe v članstvo društva. Renato B. ni podpisal obnovitvene pristopne izjave, ker mu ta možnost s strani društva ni bila dana na način kot ostalim potencialnim članom društva (ki so dopis z izjavo prejeli). 
 • Upravni organ vztraja na stališču, da je Renato B. član društva (DHS), saj se je pred letom 2019 udeleževal dogodkov v (so)organizaciji društva in bil v letu 2017 izvoljen v društveno stalno delovno telo, hkrati pa iz listin izhaja, da je bilo društvo najmanj marca 2020 seznanjeno, da je član društva oz. se ima za člana društva.
 • Iz zapisnika občnega zbora z dne 17.6.2017, iz katerega izhaja izvolitev Renata B. v članstvo komisije za informatiko in obveščanje, ne izhaja, da je Renato B. na navedenem občnem zboru sodeloval kot zainteresirana javnost, kot to zatrjuje društvo. Iz zapisnika ne izhaja niti, da je bil Renato B. kot zainteresirana javnost izvoljen v društveno stalno delovno telo.
 • Društvo je Renata B. v preteklosti (najmanj v letu 2017) prepoznalo kot člana (in bi ga zato, če vsaj drugega ne v letu 2019 moralo prepoznati kot potencialnega člana). Zato zatrjevanje društva, da se je Renato B. občnega zbora v letu 2017 udeležil v smislu prvega odstavka 8. člena temeljnega akta kot zainteresirana javnost in da je bil kot zainteresirana javnost izvoljen v društveno delovno telo, ne vzdrži.
 • Neutemeljeno je zatrjevanje društva, da se zainteresirani javnosti v društvu (torej na občnem zboru) podeljuje volilna pravica (pravica voliti in biti izvoljen v organe in stalna delovna telesa društva). Društvo z ničemer ni izkazalo, da je bil Renato B. na občni zbor (2017) vabljen kot zainteresirana javnost.
 • Sklicevanje društva na status humanitarne organizacije, ki ga ima društvo podeljenega na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO), ni utemeljeno. ZHO v 3. členu določa, da humanitarna organizacija izvaja svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani.
 • Zatrjevanje društva o nični izvolitvi osebe v organ (stalno delovno telo) društva (na kar društvo nakazuje na Renata B. v letu 2017), ki ni član društva, je v obravnavanem primeru neutemeljeno.
 • Da so bile Renatu B. kršene pravice zainteresiranega (potencialnega) člana potrjujeta dejstvo, da je društvo v letu 2019 pred občnim zborom ugotovilo, da število članov dejansko ni bilo znano temveč je bilo zgolj ocenjeno (med temi pa nekateri niti niso podpisali pristopne izjave za članstvo v društvu) in dejstvo, da je za uvrstitev na seznam zainteresiranih (torej potencialnih članov) zadoščalo že, da je oseba sodelovala v dogodkih v (so)organizaciji društva. Renato B. je izpolnjeval vse kriterije zainteresiranega (potencialnega) člana društva, zaradi česar bi mu društvo ob upoštevanju tretjega odstavka 2. člena ZDru-1 (enakopravnosti članstva) v letu 2019 moralo poslati dopis z obnovitveno pristopno izjavo in ga zaprositi, da jo podpiše. Dopis z izjavama (pristopno / izstopno) bi društvo moralo poslati tudi v letu 2020, ko je nadaljevalo z urejanjem evidence članstva, pa tega ni storilo. Društvo je pred korespondenčnim občnim zborom (ki je potekal od 4.6.2020 do 11.6.2020) imelo dovolj časa, da uredi članstvo Renata B. v društvu. Društvo mu tudi na njegov poziv ni ponudilo podpis pristopne izjave in s tem ureditev članstva v društvu. Zatrjevanju društva, da je Renatu B. v podpis obnovitvene pristopne izjave večkrat ustno predlagalo, ne spremeni dejstva, da mu je bilo s tem kršeno načelo enakopravnosti članstva, saj društvo Renata B. ni obravnavalo na enak način kot vse ostale zainteresirane (potencialne) člane društva. 
 • Upravni organ ugotavlja, da Renatu B. kot članu društva v društvu ni bilo omogočeno sodelovanje pri upravljanju društva, zaradi česar mu je bila na občnem zboru, ki je korespondenčno potekal med 4.6.2020 in 11.6.2020 kršena članska pravica iz 1. točke 14. člena temeljnega akta društva, tj. pravica voliti in biti izvoljen v organe društva. 
  Zavrnitev kandidature Renata B. za predsednika društva, ker ni član društva, tako ni utemeljena. S tem ko društvo ni sprejelo kandidature Renata B. za predsednika društva, oz. s tem, ko ni upoštevalo kandidatur dveh članov društva, ki sta Renata B. predlagala za člana izvršnega odbora, s tem ko društvo Renata B. ni povabilo na sejo korespondenčnega občnega zbora in mu ni omogočilo sodelovanja in glasovanja na njem, so mu bile kršene članske pravice, tj. pravice do sodelovanja pri upravljanju društva, kot ga opredeljuje prvi odstavek 12. člena ZDru-1. Upravni organ že iz tega razloga ne more zaključiti, da je bil občni zbor društva, ki je korespondenčno potekal od 4.6.2020 do 11.6.2020 in na katerem so bila sprejeta nova pavila društva in Janez D. izvoljen za novega predsednika društva, sklican in izveden v skladu z določbami temeljnega akta društva ter posledično v skladu z določbami ZDru-1.DHS_2020_2jpg


Upravni organ tudi ugotavlja, da je bilo nekaterim članom društva, med izvedbo korespondenčnega občnega zbora in po njegovi izvedbi kršeno načelo javnosti (popolna in pravočasna obveščenost). Kršitve tega načela so izkazane na več mestih (povzetek):
 • člani društva, ki so kandidirali druge člane niso bili pred občnim zborom seznanjeni, da kandidature nekaterih članov niso veljavne;
 • člani društva niso bili seznanjeni, kdo so člani volilne komisije (iz listin ne izhaja);
 • sklicatelj članom društva ni omogočil razprave glede poteka občnega zbora (z objavo vseh zapisnikov izvršnega odbora, o razlogih zavrnitve kandidatur, volilne komisije, vsaj iz listin ne izhaja, da je vsak zapisnik objavljen, ...);
 • članom društva ni bil dan vpogled v zapisnik volilne komisije z dne 13.6.2020, hkrati pa jim ni bilo omogočeno, da pri štetju glasov (prejetih ovojnic) prisostvujejo ter tako spremljajo štetje;
 • člani društva niso bili seznanjeni z zapisnikom 1. korespondenčne seje izvršnega odbora z dne 19.6.2020, ki je razglasila veljavnost poteka korespondenčnega občnega zbora, ki je v društvu potekal od 4.6.2020 do 11.6.2020.
Javnost delovanja društva ni omejena zgolj na javno delovanje nasproti tretjim osebam, temveč je v to zajeta tudi pravica do obveščenosti članstva.

Upravni organ je na podlagi listin , ki jih je društvo priložilo k vlogi za registracijo spremembe temeljnega akta in zastopnika društva, vseh njegovih navedb in navedb, ki so jih v upravno zadevo predložili A.V., Renato B. in L.K., ter ob upoštevanju določil veljavnega temeljnega akta društva in določil ZDru-1 ugotovil:
 • Da občni zbor društva, ki so ga člani društva korespondenčno izvedli med 4.6.2020 in 11.6.2020, in na katerem so člani Janeza D. izvolili za novega predsednika društva ter potrdili nova pravila, ni bil sklican v skladu z določili veljavnega temeljnega akta društva.
 • Upravni organ znova zaključuje, da ni mogoče šteti, da je bil občni zbor društva, ki je korespondenčno potekal med 4.6.2020 in 11.6.2020, sklican in izveden skladno z določili veljavnega temeljnega akta društva in posledično v skladu z določili ZDru-1.
 • Pri sklicu in pri izvedbi je bilo članom društva večkrat kršeno načelo javnosti.
 • Četudi društvo zatrjuje, da Renato B. ni član društva, ga je upravni organ prepoznal kot člana društva.
Ker je upravni organ na podlagi dejstev in okoliščin, ugotovljenih z dopisom 215-1176/2019 z dne 4.12.2020 ugotovil, da korespondenčni občni zbor, ki je v društvu potekal med 4.6.2020 in 11.6.2020, ni bil sklican in izveden v skladu z določbami veljavnega temeljnega akta društva, pogoji za registracijo spremembe temeljnega akta in zastopnika društva na podlagi ZDru-1 niso izpolnjeni.

VSISMOHEMOFILIJA 3png

Iz dokumenta lahko razberemo, da se društvena problematika ni razrešila že skorajda dve leti. V njem so opisani tudi primeri pritožnikov, da je bilo društvo v preteklosti opozorjeno na ev. nepravilnosti, ki jih ni odpravilo, da ni odgovarjalo na pritožbe in zahtevke, da ni uredilo članskega imenika in ni omogočilo vsem, da bi se vanj vpisali. Nepravilnosti so se zgodile tudi na volilnih listinah (z dogovorjenimi volilnimi paketi posameznikov, medtem ko drugi kandidati na ta način niso imeli nikakršne možnosti izvolitve), saj pravilnika o volitvah v organe društva DHS ni članstvu nikoli predstavil. Ali je šlo pri tem za namerne manipulacije s strani društva, se sprašujejo člani slovenske hemofilične skupnosti? Napake v zapisnikih, pomanjkljivi zapisniki in manjkajoči zapisniki so naslednji del nesprejemljivega vodenja največje organizacije hemofilikov na slovenskem. Sledilo je predstavljanje osebe za predsednika društva, ki ni bila nikoli zakonito izvoljena kot predsednik DHS-a. Omenjena oseba se je podpisovala kot predsednik društva tudi pod dopise. V kolikor se je podpisovala kot predsednik na pogodbe in druge uradne listine, ima društvo v takem primeru lahko naslednji velik problem. In nenazadnje gre za nevladno organizacijo z delovanjem v javnem interesu, ki mesečno prejema javna sredstva Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so namenjena vsem obolelim s hemofilijo in s sorodnimi motnjami strjevanja krvi, ne pa zgolj izbrancem oz. tistim, ki so društvu všeč oz. tiste, ki si jih društvo izbere samo.

Vsi tisti, ki ste imeli podoben problem pri zavračanju vpisa vašega članstva v članski imenik Društva hemofilikov Slovenije oz. tisti, kateri ste dobili zgolj ustna obvestila, da niste več člani društva, ali pa tisti, ki ste bili v preteklosti vabljeni na sodelovanja na občne zbore in druge dogodke DHS-a, pa v zadnjih treh letih kar naenkrat niste bili več vabljeni, imate enako pravico in možnost kot Renato B., da ste polnopravni člani društva in vpisani v članski imenik DHS-a, obveznost društva pa je, da vam ta vpis omogoči in vam izda potrdilo o članstvu. Seveda bo, brez vašega poziva k ureditvi vašega članstva v DHS-u, premik problematike na bolje bistveno težji in počasnejši.


Celotno Odločbo Upravne enote Ljubljana - dokument - informacija javnega značaja, boste našli na podstrani "Obvestila", kjer je na voljo v pdf formatu.DHS sem v dobrem letu dni dvakrat pozval na vpis mojega članstva v članski imenik ter k razrešitvi nesoglasij in k nadaljnjemu sodelovanju, kot smo pogosto v preteklosti že sodelovali. Pri tem se moramo vsi zavedati, da izključevanja iz društev na podlagi različnih mnenj in pogledov ne sme biti, kar si je, na žalost, v zadnjih letih privoščilo vodstvo DHS-a. Tudi zaradi tega sta nastali dve novi organizaciji hemofilikov na slovenskem (2018 - Društvo Krvi bratje in 2021 - Klub HaemophAmicus). Izjemno žalostno je, da je DHS-u iz skoraj 40-letne kariere združevanj, slovensko skupnost hemofilikov uspelo dobesedno razklati v zgolj parih letih. Gre pri tem morda za netransparentno delovanje in poslovanje društva ter vprašljivo rabo pridobljenih javnih financ v preteklosti, ev. finančno protipravno pridobljeno korist posameznikov ali zgolj za njegovo "ugrabitev" s strani vodilnih? Na te odgovore bomo morali še nekoliko počakati. Zanima nas tudi ali se vodilni v društvu, ki opravljajo tekoče posle do imenovanja novih članov v organih društva, ki bodo, upajmo, kmalu izvoljeni na zakonitem občnem zboru, zavedajo da na način, ki so si ga izbrali, na kocko postavljajo celoten sistem združevanja in ev. tudi oskrbo hemofilikov, javnofinančna sredstva in določene statuse, ki si jih je organizacija skozi leta delovanja priborila?

Ker je komunikacija z vodilnimi v DHS-u praktično nemogoča (kljub mojim večkratnim pozivom k ureditvi razmer in odpravi nepravilnosti) in ker nam (bolnikom z redkimi motnjami strjevanja krvi) ni vseeno, kaj se z društvom in posledično z našo hemofilično skupnostjo dogaja, tokrat apeliram in prosim za pomoč vse člane Društva hemofilikov Slovenije, vse hemofilike (tudi njihove družine, sodelavce, prijatelje), vse osebe s sorodnimi motnjami strjevanja krvi, vse člane in vodilne drugih hemofiličnih organizacij, vse zdravnike, hematologe (KO za hematologijo UKC Ljubljana; Pediatrična klinika Ljubljana), naše nekdanje zdravnike hematologe (v pokoju) in zdravstveno osebje, ki se ukvarja s hemofilijo, vse fizioterapevte, vodilne v UKC Ljubljana, varuhinjo bolnikovih pravic, člane sorodstva najbolj vplivne družine (aktualnega uradnega zastopnika Društva hemofilikov Slovenije) v slovenski hemofiliji, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve in Upravno enoto Ljubljana ter vse pokrovitelje, s katerimi DHS sodeluje, da tudi z vašimi pozivi DHS-u k zakonitemu in transparentnemu delovanju društva ter delovanju skladno z lastnimi Pravili in enakovredno in enakopravno obravnavo vseh članov v Sloveniji, pripomorete k razrešitvi v Odločbi zapisanih problemov in k dokončanju skrajno neprimerne društvene igre, ki nevarno maje slovensko hemofilijo.

Za pomoč se iskreno zahvaljujem vsem, tistim ki nas podpirate in tudi tistim, ki, žal, morate spremljati mučno urejanje oz. tlakovanje poti k legalnemu delovanju Društva hemofilikov Slovenije. Želimo si zgolj, da bi s slovensko hemofilijo lahko vsi soupravljali, saj gre pri tem za naša/vaša življenja, zdravljenja, zdravstvene obravnave, oskrbo z zdravili in s tem za boljšo kvaliteto življenja vsakega posameznika z motnjami strjevanja krvi.

Upam in želim si, da bom prihodnjič lahko poročal o bistveno boljših novicah in rešitvah, skupnih meddruštvenih načrtih in sodelovanjih ter izvedbah. Za slovensko hemofilijo!

Renato B./HaemophAmicus